Shedding the Polarized Light on Biological Tissues 2021 Original pdf

$15

AUTHORS: Igor Meglinski Liliya Trifonyuk Victor Bachinsky Oleh Vanchulyak Boris Bodnar Maxim Sidor Olexander Dubolazov Alexander Ushenko Yurii UshenkoIrina V. Soltys Alexander Bykov Benjamin HoganTatiana Novikova

Category: