Computational Advances of Rh-Catalyzed C–H Functionalization From Elementary Reaction to Mechanism 2021 Original pdf

$15

AUTHORS: Yu Lan Cheng-Xing Cui song Liu Chun-Xiang Li Ruopeng Bai

Category: